The pink flamingo geboortekaartjes op maat

Geboortekaartjes op maat

algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

 

1. De algemene voorwaarden van The pink flamingo zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij The pink flamingo diensten verleent en/of goederen levert.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met The pink flamingo, een door The pink flamingo

verstuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de

opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden en bijbehorende betalingsverplichting akkoord gaat.

 

Offertes en aanbiedingen

 

1. De door The pink flamingo gemaakte offerte is gedurende een maand geldig.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en The pink flamingo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht The pink flamingo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Prijzen, facturatie en betalingen

 

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat The pink flamingo gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor The pink flamingo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 8 dagen na leverdatum en/of factuurdatum te geschieden.

4. Indien er binnen een termijn van 8 dagen geen betaling heeft plaats gevonden ontvangt de opdrachtgever van The pink flamingo een herinnering waarin de opdrachtgever de mogelijkheid krijgt om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen binnen uiterlijk 8 dagen. Is er na de uiterlijke betalingstermijn van 2 x 8 dagen geen betaling verricht dan ontvangt de opdrachtgever voor een laatste maal een herinnering welke is verhoogd met €20 administratiekosten. Deze verhoging inclusief het oorspronkelijke factuur bedrag dient binnen 31 dagen na aflevering van het door The pink flamingo geleverde product te zijn betaald. Is er na deze termijn én twee herinneringen geen actie ondernomen dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen waarbij de bijkomende kosten op de opdrachtgever verhaald zullen worden.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever

 

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. De opdrachtgever draagt verder zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. The pink flamingo mag de gemaakte onderdelen van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

1. The pink flamingo spant zich in de opdracht snel en zorgvuldig uit te voeren en streeft naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal The pink flamingo de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of The pink flamingo kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel schriftelijk vastgestelde opdrachtspecificaties.

 

Levering en levertijd

 

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever The pink flamingo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. The pink flamingo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan The pink flamingo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf- gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de onderdelen. De opdrachtgever heeft hierna het recht driemaal kleine wijzigingen door te geven aan The pink flamingo. Worden er meer wijzigingen gewenst door de opdrachtgever dan mag The pink flamingo extra ontwerpkosten in rekening brengen.

 

Aansprakelijkheid

 

1. Behoudens opzet of grove schuld is The pink flamingo niet aansprakelijk voor directe vermogensschade en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van The pink flamingo zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

3. The pink flamingo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The pink flamingo is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Privacy bepalingen

 

1. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten en beeldmateriaal blijven vertrouwelijk. The pink flamingo verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

 

BTW-plicht

 

1. The pink flamingo is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder KvK nummer 67788211. Hiermee is The pink flamingo 21% BTW-plichtig, welke wordt doorberekend aan de opdrachtgever. De BTW wordt altijd in de factuur vermeld.